7/12/2559

วีซ่า..พรมแดน

วีซ่าประเภทคนเดินทางผ่านราชอาณาจักร

วีซ่าประเภทคนเดินทางผ่านราชอาณาจักร นั้นเหมาะสำหรับผู้ที่ไม่ได้มีสัญชาติที่ต้องการเดินทางผ่านราชอาณาจักรไทยเพื่อไปยังจุดหมายปลายทางอื่น เกณฑ์ที่ใช้ในการออกวีซ่าประเภทคือ ราชอาณาจักรไม่ใช่จุดหมายปลายทางของการเดินทางแต่เป็นการหยุดพักจากการเดินทางจากประเทศที่ออกเดินทางเพื่อไปอีกประเทศและในทางกลับกัน วีซ่าประเภทนี้ให้สิทธิผู้ถือในการอยู่ที่ประเทศไทยถึง 30 วัน การยืดเวลาสำหรับวีซ่าประเภทนี้อาจยืดเวลา 7-10 วัน ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ผู้ถือไม่สามารถที่จะทำงานหรือธุรกิจในประเทศไทย

นอกเหนือจากนั้น ผู้ถือยังสามารถเดินทางไปยังประเทศที่ 3 ได้ (หมวด TS)  ข้อบังคับในเรื่องการเข้าเมืองนั้นสามารถพิจารณาได้จากชนิดย่อยๆของวีซ่าประเภทนี้
 • หมวด S : หมวดนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่ได้มีสัญชาติไทยที่ต้องการจะเข้าร่วมในการแข่งขันกีฬา (“วีซ่านักกีฬา”)
 • หมวด C : ผู้ที่ไม่ได้มีสัญชาติไทยที่อยู่ในคามดูแลและเป็นส่วนหนึ่งของลูกเรือ ยานพาหนะที่จะเข้าสู่ท่าเรือ ,สถานี,เขตแดนต่างๆของประเทศไทย (“วีซ่าลูกเรือ”)
การได้มาซึ่งวีซ่า
 1. คุณลักษณะและคุณสมบัติ
  • ผู้ยื่นขอที่ต้องการจะเข้ามาในประเทศไทยเพื่อจุดประสงค์ดังนี้
   • ประเทภ TS: ผ่านเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อจะเดินทางไปประเทศที่หมายหรือประเทศของตนเอง
   • ประเทภ S: เข้าร่วมในงานกีฬา
   • ประเทภ C: อยู่ในความดูแลหรือเป็นสมาชิกของลูกเรือ ยานพาหนะที่จะเข้ามาในประเทศ
 2. อกสารจำเป็น
  • หนังสือเดินทาง, มีอายุการใช้งานอย่างน้อย 6 เดือน
  • อกสารการขอวีซ่า
  • รูปถ่ายสำหรับหนังสือเดินทาง ขนาด 4×6 เซนติเมต
  • ตั๋วเครื่องบินที่ได้รับการยืนยันและจ่ายเงินแล้ว (ถ้ามี)
  • การพิสูจน์หลักฐานทางการเงิน (20,000 บาทสำหรับส่วนตัว และ 40,000 บาทสำหรับครอบครัว)
  • วีซ่าสำหรับประเทศที่ 3 (ถ้าจำเป็น), สำหรับประเภท TS
  • จดหมายเชิญจากการแข่งขันกีฬา, สำหรับประเภท C
 3. ค่าธรรมเนียม
  • ประมาณ 20 เหรียญ ดอลล่าห์สาธารณะต่อการเข้า1ครั้ง (สามารถเปลี่ยนได้โดยไม่บอกกล่าวล่วงหน้า
 4. อายุการใช้งาน,ช่วงเวลาที่จะอยู่,การยืดเวลา
  • วีซ่าประเภทนี้จะมีอายุ 3 เดือน (การเดินทางเข้าประเทศต้องทำภายใน90วันหลังจากมีการออกวีซ่า)
  • วีซ่าประเภทนี้อนุญาตให้ผู้ถืออยู่ได้ 30 วัน
  • วีซ่าประเภทนี้ สามาถยืดเวลาได้ 7-10วัน การยืดเวลาขึ้นอยู่กับดุลพินิจสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
 5. บันทึก
  • ถ้านักกีฬาต้องอยู่ในราชอาณาจักรนานกว่า 1 เดือน ต้องขอวีซ่าประเภทคนอยู่ชั่วคราว ประเภท O

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น