9/23/2559

ทัวร์ลาวไปเที่ยวกันไหม

วันที่ 1 : ออกเดินทางจาก กทม.มุ่งสู่ด่านช่องเม็ก อ.สิรินธร และด่านวังเต่า สปป.ลาว
06.00 น. ออกเดินทางจาก กทม. มุ่งสู่ด่านช่องเม็ก อ.สิรินธร และด่านวังเต่า สปป.ลาว

08.00 น. ดำเนินการด้านหนังสือคนเข้า – ออกเมือง

08.30 น. เดินทางเข้าสู่ สปป.ลาว ผ่านเมืองโพนทอง
12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยงที่เมืองจำปาสัก
13.00 น. ข้ามแพขนานยนต์ ชมความงามของปราสาทหินวัดพู ปราสาทหินที่เก่าแก่ ก่อน นครวัด นครธม
16.00 น. เดินทางสู่เมืองปากเซ ข้ามสะพานมิตรภาพลาว – ญี่ปุ่น ยาว 1,200 เมตร เข้าสู่เมืองปากเซ แขวงจำปาสัก รับประทานอาหารเย็นที่เมืองปากเซ กลางคืนชมความงามของเมืองปากเซ พักค้างคืนที่โรงแรมในเมืองปากเซ

วันที่ 2 : ปากเซ - น้ำตกหลี่ผี - น้ำตก คอนพะเพ็ง
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า

08.00 น. เดินทางสู่เมืองโขง เส้นทางสายใต้ ชมน้ำตกคอนพะเพ็ง น้ำตกต่างระดับของลำน้ำโขง ชื่นชมความ สวยงามอันยิ่งใหญ่จนได้รับขนานนาม “ ไนแองการ่าแห่งเอเซีย
12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง ที่ร้านอาหารริมน้ำตกคอนพะเพ็ง
13.00 น. ลงเรือข้ามแม่โขง ชมความงามของหมู่เกาะสี่พันดอน ชมน้ำตกหลี่ผี
16 .30 น. เดินทางกลับเมืองปากเซ กลางคืนท่องราตรีเมืองปากเซ
พักค้างคืนโรงแรมใน เมืองปากเซ
วันที่ 3 :ปากซอง – น้ำตก ตาดฟาน – ไร่ชา – น้ำตก ตาดผาส้วม
07.00 น. รับประทานอาหารอาหารเช้าที่อุทยานบาเจียง เมืองปากซ่อง

08.30 น. ชม ความงามของน้ำตกผาส้วม น้ำตกบักแงว หมู่บ้านจำลองวิถีชีวิตของชาวชนเผ่าดั้งเดิม เช่นเผ่าระแงะ กะตู้ ละเวน กระเหรี่ยง ชมศาลาวัฒนธรรมชนเผ่า
10.00 น. เดินทางชมน้ำตก ตาดฟาน ที่ท่านสามารถเดินลงไปชมความงามด้านล่างของน้ำตก จากนั้นเดินทางกลับสู่เมืองปากเซ
12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยงที่เมืองปากเซ
13.00 น. เดินทางกลับสู่ด่านวังเต่า – ช่องเม็ก สิรินธร อุบลราชธานี

โรงแรม สถานที่พัก ใน เมืองปากเซ ลาวใต้
อัตราค่าบริการ
จำนวน (คน)
10-12 คน
40 คนขึ้นไป
อัตราค่าบริการ/คน
พักโรงแรม 5 ดาว
4,200 บาท
4 ,800 บาท
3,600 บาท
4,200 บาท
ค่าใช้จ่ายนี้รวม
1. ค่าดำเนินการเอกสารผ่านแดน
2. ค่าธรรมเนียมเข้าออกประเทศ
3. ค่าที่พักโรงแรม
4. ค่าอาหารตามรายการทุกมื้อ
5. ค่าพาหนะนำเที่ยวตลอดรายการ
6. ค่าไกด์นำเที่ยว
7. ค่าเข้าชมสถานที
เอกสารที่ต้องใช้ …สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ หรือพาสปอร์ต

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น